B.Sc CSIT First Semester Exam Form fill up Notice 2076: Tribhuvan University (TU)

BSc-CSIT-First-Sem-Exam-Form-Fill-Up-Notice
Spread the love

B.Sc CSIT (T.U) First Semester Exam Form fill up Notice 2076

Tribhuvan University, Institute of Science and Technology, Dean office, Examination office Kirtipur today dispatched a notification for semester level examination form fill up for Bachelor of Science in Computer Science and Information Technology (B.Sc CSIT), the First Year, First Semester (both regular and partial) of the 2076 cluster.

The last date for the accommodation of the application form is Falgun 5, 2076. Colleges must present the examination application form to TU IOST within Falgun 8, 2076.

According to the Tribhuvan University Institute of Science and Technology Studies, Dean’s Office, Examination Branch, Balkhu, the semester examination system will be conducted in 2076 years with a four-year undergraduate level Computer Science and Information Technology (B.Sc.Csit) subject for the first year, the first semester of the 2076 group and regular semester and they must submit the application form for the partial examination of the group by Falgun 05, 2076 B.S.

The respective campuses/colleges will have to submit the forms to Tribhuvan University Institute of Science and Technology Studies, Dean’s Office, Examination Branch, Balkhu by 5th Falgun 2076. More information can be found at this office’s website: www.tuiost.edu.np.

This is the copy of the notice:

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान
डीनको कार्यालय, परीक्षा शाखा, बल्खु

सेमेष्टर परीक्षा प्रणाली अनुसार चार वर्षे स्नातक तह कम्प्यूटर विज्ञान तथा सूचना प्रविधि (B.Sc.CSIT) विषय प्रथम वर्ष प्रथम शत्र-२०७६ समूहको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना |

प्रकाशित मिति २०७६।१०।०५

त्रिभुवन विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान, डीनको कार्यालय, परीक्षा शाखा, बल्खुद्वारा
सेमेष्टर परीक्षा प्रणाली अनुसार २०७६ सालमा संचालन हुने चार वर्षे स्नातक तह कम्प्यूटर विज्ञान तथा
सूचना प्रविधि (B.Sc.Csit) बिषय प्रथम वर्ष प्रथम शत्र-२०७६ समूहको नियमित तथा सोही शत्रको सो
भन्दा अगाडिका समूहको आशिक परीक्षाको परीक्षा आवेदन फाराम २०७६ साल फागुन ५ गते सम्म बुझाउन
हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । सम्बन्धित क्याम्पस / कलेजहरुले फारामहरु रुजु गरी मिति २०७६
साल फागुन ५ गते सम्म यस कार्यालयमा अनिवार्य रुपमा बुझाउन पर्नेछ । विस्तृत जानकारीको लागि
यस कार्यालयको website www.tuiost.edu.np बाट हेर्ने सकिने छ।

सहायक डीन

For detail see the notification beneath:

BSc-CSIT-First-Sem-Exam-Form-Fill-Up-Notice


Spread the love